torsdag 7 juni 2007

Leijonborgs svar på min fråga

Svar på fråga 2006/07:1246 av Anna König Jerlmyr (m) Entreprenörskap vid högre studier

Anna König Jerlmyr har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta i syfte att öka antalet entreprenörer vid svenska universitet och högskolor.

Att främja entreprenörskap är viktigt och inom regeringskansliet pågår för närvarande arbetet med att utarbeta en strategi för entreprenörskap inom hela utbildningsområdet.

Det är positivt att många av de högskoleutbildade vill bli entreprenörer och använda sin högskoleutbildning till att starta eget. Jag delar därför uppfattningen att lärosätena har ett ansvar för att fler studenter får tillgång till entreprenörsutbildning. Detta har också påpekats i flera av Högskoleverkets utvärderingar, exempelvis Hur har det gått? Högskoleverkets kvalitetsgranskningar år 2005 (2006:24 R). Jag förutsätter att universitet och högskolor tar hänsyn till de rekommendationer som Högskoleverkets utvärderingar lyfter fram. Jag har också inhämtat att det vid ett flertal lärosäten tagits initiativ i denna riktning.

Det är i grunden positivt att det är universiteten och högskolorna som ansvarar för den utbildning de bedriver och anpassar den efter studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Universiteten och högskolorna ska alltså själva arbeta med frågan om entreprenörskap i utbildningen. Jag utgår från att Högskoleverket även i kommande utvärderingar uppmärksammar frågan .

Stockholm den 31 maj 2007


Lars Leijonborg

Inga kommentarer: