torsdag 6 december 2007

EU

På utskottet idag behandlades ett ärende om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner, det handlar om arbetstagares möjlighet att få inflytande över styrelsesammansättning vid tex. uppköp. Därefter berörde vi snabbt ett antal frågor som väntas komma upp inom EU, bland annat frågan om en gemensam vision för EU.

Personligen har jag sett ett flertal sådana dokument genom åren och är frågande till om det överhuvudtaget är möjligt att enas kring en gemensam vision? Det blir däremot allt mer uppenbart att arbetsmarknadsutskottet får ansvar över EU-frågorna, helt i linje med strategin att lyfta in EU frågorna i utskottsarbetet. Jag tycker på ett sätt att det är bra eftersom vi som arbetar med frågorna dagligen har möjlighet att påverka innan en fråga lyfts på rådsmöten osv.

Nu blir det till att sammanfatta året som gått, ska berätta om det i kväll på föreningsglögg.

Inga kommentarer: